ស្ម័គ្រចិត្ត

ជីវិតក្មេងជំទង់ស្ម័គ្រចិត្តពិតមានសាមសិបជាមួយគូចាស់

ត្រលប់ទៅកំពូល