ទង់ដែង

ក្មេងជំទង់ស្ទីហ្វិសចង់បានកុនធំនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងបីនៅលើខេមដែលលាក់

ត្រលប់ទៅកំពូល