ទង់ដែង

ក្មេងខ្ចីទារកចង់បានកូនមាន់ដ៏ធំរបស់ឪពុកចុង

ត្រលប់ទៅកំពូល